Home » Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. Klik op de vraag om het antwoord te lezen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met info@gebiedsontwikkelingdedriesprong.nl

Naast de Driesprong staat er een nieuwbouwproject in het gebied op het programma. Te weten"de Hak" locatie. Dit gebied ligt naast De Gouw gepland. Dit is nog in zeer premature fase.

Er worden goede afspraken gemaakt met de ontwikkelaar en uiteraard worden die afspraken nagekomen. Er is dan ook geen reden dat dat niet zal gebeuren.

Dat zullen dus met name de middel dure koopwoningen zijn met een VON-prijs van maximaal € 355.000,- prijspeil 2022.

Van de 190 woningen in het gebied zijn er meer dan de helft prijs gelimiteerd. Dat zijn de sociale huurwoningen, de middel dure huurwoningen en middel dure koopwoningen met een maximale VON-prijs van € 355.000,- (gelijk aan NHG grens, prijspeil 2022).
De overige 45% van de woningen zitten in de vrije sector koop en zullen dus een hogere prijs kennen.
Het type woningaanbod is breed, zo worden er appartementen, beneden- bovenwwoningen, semibungalows, rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen gerealiseerd. Hiermee wordt de doorstroming in Kwintsheul gestimuleerd.

Voor het vaststellen van het bestemmingsplan wordt een bezonningsstudie gemaakt, waarmee beoordeeld wordt of de planontwikkeling vanuit bezonning aanvaardbaar is.
Mocht u van mening zijn, dat u als gevolg van dit bestemmingsplan schade leidt, dan kunt u - na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan - een verzoek om planschade indienen. In die procedure zal worden vastgesteld of u schade leidt als gevolg van dit bestemmingsplan en of u voor een vergoeding in aanmerking komt. Een verzoek tot planschade dient u in bij de gemeente Westland, hier zijn wel kosten aan verbonden. De voorwaarden kunt u lezen op https://www.gemeentewestland.nl/ruimtelijke-plannen/planschade.html#c3302. Deze zogenoemde planschade vormt echter geen onderdeel van de ruimtelijke afweging.

De koopwoningen worden voor 95% toegewezen via het woningzoekendenregister van de gemeente Westland. U dient hiervoor wel ingeschreven te staan. U kunt zich inschrijven via deze link https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html. Inwoners uit de kern Kwintsheul krijgen voorrang op de sociale huurwoningen en vervolgens inwoners uit Westland. De middenhuurwoningen worden toegewezen door de toekomstig eigenaar (belegger) waarbij de gemeente de toekomstig eigenaar als voorwaarde zal meegeven dat verhuur aan inwoners uit de kern Kwintsheul en Westland belangrijk is voor de sociale cohesie in de kern Kwintsheul en de doorstroming. Dat dit reden is om eerst die bewoners de kans te geven om te reageren en indien dit geen gewenst effect heeft, in overleg aan bewoners buiten Westland aangeboden mag worden.

Daar is bij het ontwerp over nagedacht. Wat een heel belangrijk ontwerp uitgangspunt is dat de woningen met de voordeuren naar de buitenkant van het buurtje liggen, met uizondering van de woningen en de percelen die grenzen aan het kassengebied.
Hierdoor zijn er geen achtertuinen aan het water gesitueerd, maar juist de voorzijde van de woningen. Dit zorgt ervoor dat de groene oevers openbaar zijn. Waar de woningen aan de waterzijde grenzen, daar worden gebouwde buitenruimtes gemaakt, zodat er een duidelijke scheiding is tussen openbaaar en privé.

Van de 190 woningen in het gebied zijn er meer dan de helft prijs gelimiteerd. Dat zijn de sociale huurwoningen, de middel dure huurwoningen en middel dure koopwoningen met een maximale VON-prijs van € 355.000,- (gelijk aan NHG grens, prijspeil 2022). De overige 45% van de woningen zitten in de vrije sector koop en zullen dus een hogere prijs kennen. Deze prijzen zullen bij de start verkoop bekend zijn. Meer informatie over het project kunt u ook vinden op www.heulpark.nl

Het is echt een belangrijk aandachtspunt. Dat moet in de uitwerking zo worden gerealiseerd. Uiteindelijk moet hierover nog in de uitwerking van het plan met allerlei andere partijen worden gepraat. De ambitie is ‘zo min mogelijk te willen verharden in het gebied en zo veel mogelijk groen te willen maken’. Dat betekent dat op de plekken waar het kan de voetpaden smaller worden gemaakt. Het moet prettig zijn om te wandelen in een mooie groene omgeving. Het betekent niet dat straks alle voetpaden één meter vijftig zijn. De hoop wordt uitgesproken dat er een fantastisch groene waterrijke wijk wordt gerealiseerd.

Bij het bepalen van het funderingsysteem zal er gekeken worden naar de bodemopbouw en de bestaande woningen, zodat schade voorkomen kan worden. Hiernaast zal er voorafgaand aan de uitvoering door van Mierlo / Weboma vooropnames worden gemaakt, een zogenaamde "Nulmeting". Hierbij wordt de bestaande situatie van de woning vastgelegd, zodat bij eventuele onverhoopte schades een duidelijk beeld is van wat er door de werkzaamheden is ontstaan.

De 'Driesprong' wordt voor gemotoriseerd verkeer ontsloten op de Mariëndijk en op de Van Buerenlaan. Naar verwachting zal de ontsluiting op de Mariendijk het meest worden gebruikt. Dit komt ook terug in het verkeersonderzoek 'Verkeers-, geluids- en
luchtkwaliteitsonderzoek ontwikkeling Driesprong, Kwintsheul'. De ontsluitingen voor langzaam verkeer zullen nog verder ontworpen.worden. Duidelijk is dat er geen gemotoriseerd verkeer vanaf het plangebied over de Vorkotter straat rijdt. Er kan enkel langzaam verkeer (voetgangers/fietsers) overheen komen.

De nieuw woonwijk bestaat uit 190 woningen

Van Mierlo en Weboma verwachten in het vierde kwartaal 2022 te starten met de verkoop van de woningen. Op dat moment is het mogelijk om kopersdocumentatie en nadere gegevens van de woningen te ontvangen. U kunt dan kenbaar maken voor welke woning u in aanmerking zou willen komen. Vooruitlopend hierop kun u zich inschrijven als geïnteresseerde op www.heulpark.nl, zodat u periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen van het plan.

De woningen zullen in drie fasen wordt gebouwd. Indien alles volgens planning verloopt start de eerste fase begin 2023. Met als uitgangspunt de laatste fase in 2025 op te willen leveren.

De waterpartij aan de zuidzijde bedraagt 3 meter. Als het water door het gebied heen gaat slingeren, dan wordt het water breder.

Die beantwoording komt bij het ontwerp bestemmingsplan, dus bij de volgende fase die maart/april gaat beginnen. Bij het ontwerp bestemmingsplan zal een nota beantwoording van de inspraakreacties komen. Diegene, die een inspraakreactie hebben ingediend, krijgen de nota beantwoording van de inspraakreacties toegestuurd. Daar kunt u zien wat er met uw inspraakreactie is gebeurd en of dat geleid heeft tot aanpassing van het plan.

Ja dat klopt.

De woonwijk ontsluit op de Mariëndijk. De Mariëndijk is in staat om de woonwijk te ontlasten qua infrastructuur. Dat is de primaire ontsluitingsroute van de woonwijk. Aan de ontsluitingsroute in de woonwijk liggen de parkeerhofjes en de parkeerplaatsen. Mensen mogen rijden via de bestaande Driesprong richting de Van Buerenlaan. Wel dient te worden opgemerkt dat de Van Buerenlaan geen onderdeel is van dit plan en dus ook niet zal worden geherstructureerd. Dit is ook niet nodig voor deze wijk.

De vraag is vrij specifiek op een bestaande ontsluiting gericht. De bestaande ontsluiting van de bestaande bedrijven worden gerespecteerd. De aanrijroutes van de vrachtwagens zijn gegarandeerd en hoeven niet door de wijk heen. Daar waar deze vraag van toepassing is, zal contact worden gezocht om in gesprek te gaan.

Ja, hier wordt rekening meegehouden. De woningen zullen in 3 fasen worden verkocht en gerealiseerd. De eerste fase start naar verwachting begin 2023.

Ja. De nieuwe woonwijk wordt voor autoverkeer niet ontsloten via de Vorkotterstraat

De ontwikkelaars hebben hierover overleg met de bewoners in het betreffende gebied.

Dit is te zien in de verbeelding van het plan bij het ontwerp bestemmingsplan. De verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan kunt u zien op https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view

Er zijn op dit moment nog geen ontwerpen beschikbaar. De ontwikkelaars zijn doende met de architectenselectie. Er is dus nog geen architect gekozen. Verwacht wordt dat de eerste ontwerpen ergens in het 3e kwartaal 2022 ter beoordeling voorliggen bij de ontwikkelaar.

Dit bestemmingsplan heeft slechts betrekking op het op de planverbeelding opgenomen plangebied. De onderliggende onderzoeken - waaronder het archeologische onderzoek - zijn gericht op het plangebied of op de effecten op het plangebied. Het Slimpad valt hier buiten. Daarom is hierover niets aangegeven. Voor het gehele plangebied geldt een archeologische verwachting. Op basis van het uitgevoerde archeologische bureauonderzoek kan worden geconcludeerd dat de voorgenomen planrealisatie kan leiden tot de aantasting van behoudenswaardige archeologische resten. Archeologisch vervolgonderzoek wordt daarom noodzakelijk geacht. Een aanbevolen vervolgstap betreft het uitvoeren van een archeologisch booronderzoek

Het stedenbouwkundig plan is een ruimtelijke uitwerking van de structuurvisie Driesprong van 16 januari 2020. In dit document zijn kaders aangegeven waar de ruimtelijke uitwerking aan moet voldoen. Het stedenbouwkundig ontwerp volgt deze afspraken.Uitgangspunt van de ontwikkeling is om een groen ingerichte wijk te maken, met een dorpse uitstraling. De woningaantallen zijn volgend geweest aan deze ambitie, van zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen. Door in het ontwerp te sturen op het aanleggen van zo min mogelijk verharding is er een mooie groene en waterrijke buitenruimte ontstaan, waar zowel de toekomstige bewoners als de bestaande bewoners van Kwintsheul gebruik van kunnen maken.

De nieuwe wijk zal qua aantal parkeerplaatsen voldoen aan de huidige Beleidsregel Parkeernormerin gemeente Westland 2018. De afmetingen van de parkeerplaatsen zullen voldoen aan het Programma voor Standaardinrichting Openbare Ruimte.

Op basis van recent verrichte inmetingen in het gebied met bestaande woningen (rond het zuidelijk deel van de weg de Driesprong) is geconcludeerd dat er geen noemenswaardig hoogteverschil zal ontstaan tussen het maaiveld van het bestaande gebied en het maaiveld van het nieuwe plangebied. Bij de verdere uitwerking van de plannen zal de aansluiting op het bestaande gebied verder worden uitgewerkt tezamen met het waterhuishoudkundig plan.

Ja, er wordt bij de koopwoningen altijd gebruik gemaakt van het woningzoekenderegister. Dit geldt niet voor de middeldure huurwoningen. U kunt zich hier inschrijven https://www.gemeentewestland.nl/wonen-bouwen-en-verbouwen/woning-kopen-of-huren/woningzoekende-inschrijven-nieuwbouw-koopwoning.html 

Er zal in ieder geval gasloos verwarmd gaan worden doch uitwerking van de energievoorziening van de woningen krijgt in het tweede halfjaar van 2022 aandacht.

De ontwikkelaars zijn in gesprek met de betrokken bewoners. Verwacht wordt dat het nieuwe plan De Driesprong de problemen in ieder geval niet vergroot. In goed overleg en samenwerking met de bewoners wordt gekeken naar duurzame oplossingen.

Die beantwoording komt bij het ontwerp bestemmingsplan, dus bij de volgende fase die maart/april gaat beginnen. Bij het ontwerp bestemmingsplan zal een nota beantwoording van de inspraakreacties komen. Diegene, die een inspraakreactie hebben ingediend, krijgen de nota beantwoording van de inspraakreacties toegestuurd. Daar kunt u zien wat er met uw inspraakreactie is gebeurd en of dat geleid heeft tot aanpassing van het plan.